Natura 2000 terület

Szigetköz Natura 2000 területének térképe

 

Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és a különleges madárvédelmi terület

Natura 2000 terület hivatalos adatai:

Terület azonosítója:

HUFH30004

Terület elnevezése:

Szigetköz

Terület besorolása:

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület

Terület kiterjedése:

17184,85 ha

Érintett települések:

Abda, Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Gönyü, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle,Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Nagyszentjános,Öttevény, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének

 

 

A Natura 2000 terület kijelölésének elsődleges célja a Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek megőrzésére.A terület kétségtelenül a Duna hazai szakaszának egyik legnagyobb kiterjedésű és legérintetlenebb része, amely változatos életközösségeknek ad otthont. A diverz és mozaikos élőhelyszerkezet a síkságra kilépő Duna mellékágakra szakadása okozza, így hozva létre számtalan szigetet, zátonyt és hordalékkúpot.

Sajnálatos módon a bősi vízlépcső megépítése és üzemeltetése miatt jelentős mértékben sérültek a természetes élőhelyek, ami a vízgazdálkodási problémáknak tudható be elsősorban, ugyanis a terület állapotát elsősorban a Duna és mellékágainak vízhozama határozza meg.

A helyenként drasztikus emberi átalakító tevékenység ellenére is értékes természeti környezet maradt fenn. A folyó mentén nagy kiterjedésben maradtak meg természetes puhafa ligeterdők (91E0), amely egyben a domináns élőhelytípusa a területnek a maga 30%-os borításával. Korántsem ilyen kiterjedésben, de még nagyobb kiterjedésű természetközeli keményfaligetek (91F0) találhatók a Duna mentén. A fátlan területeken jellemzően mocsár- és lápréteket, valamint üde kaszálóréteket találunk.

Az élővilág gazdagságát mutatja, hogy 50 közösségi jelentőségű állatfaj van jelenleg szamon tartva a Natura 2000 területen. A Duna és a Szigetköz vízfolyásainak kiemelten gazdag halfaunával bírnak. A gerinctelenek közül hazánk egyik legritkább és legveszélyeztetettebb bogárfajának, a remetebogárnak (Osmoderma eremita) vannak még életképes állományai, köszönhetően, hogy a ligeterdők még szép számmal tartalmaznak idős, odvas faegyedeket. A lipóti Holt-Duna ritka emlős faja az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi), melynek legnagyobb populációit a Szigetköz területén találjuk. A közösségi jelentőségi növényfajok közül jelenlegi ismereteink szerint kizárólag a kúszó zeller (Apium repens) fordul elő.

A különleges madárvédelmi terület jelölő fajai közül legnagyobb számban a récefélék fordulnak elő, de az ártéri madárközösség értékes tagjai még a gémfélék, a fekete gólya és a barna kánya, melyek fészkelnek is a területen.

Natura 2000 élőhelyek

Kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek

Élőhely kódja

Élőhely neve

Kiterjedés (ha)

Borítás (%)

91

éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők

1590

30

3160

láptavak és hínárnövényzetük

17,18

0,1

3260

gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete

17

0,001

3270

ártéri magaskórós pionír növényzet

53

0,001

6260

pannon homoki gyepek

2

0,1

6210

szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek

17

0,2

6410

kékperjés láprétek

6

2

6440

ártéri mocsárrétek

494

3

91F0

keményfás ligeterdők

1033

6

7230

mészkedvelő üde láp- és sásrétek

0,17

0,001

3130

törpekákás iszapnövényzet

1,72

0,01

3150

természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük

171,83

1

6250

pannon löszsztyeppek

68

0,5

6510

üde magas füvű kaszálórétek

145

1

Natura 2000 fajok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok

*Az alább felsorolt fajok, a viza kivételével, mind jelölő fajai a Natura 2000 területnek.

Név

Tudományos név

 
 

Növények

 

Kúszó zeller

Apium repens

 

Gerinctelenek

 

Apró fillércsiga

Anisus vorticulus

 

Nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

 

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

 

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

 

Nagy szarvasbogár

Lucanus cervus

 

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

 

Sötét hangyaboglárka

Maculinea nausithous

 

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

 

Erdei szitakötő

Ophiogomphus cecilia

 

Remetebogár

Osmoderma eremita

 

Tompa folyamkagyló

Unio crassus

 

Harántfogú törpecsiga

Vertigo angustior

 

Hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

 

Halak

 

Balin

Aspius aspius

 

Vágó csík

Cobitis elongatoides

 

Botos kölönte

Cottus gobio

 

Széles durbincs

Gymnocephalus baloni

 

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

 

Viza

Hucho hucho

 

Réti csík

Misgurnus fossilis

 

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus amarus

 

Halványfoltú küllő

Romanogobio albipinnatus

 

Leánykoncér

Rutilus pigus

 

Törpecsík

Sabanejewia aurata

 

Lápi póc

Umbra krameri

 

Német bucó

Zingel streber

 

Magyar bucó

Zingel zingel

 

Kétéltűek

 

Vöröshasú unka

Bombina bombina

 

Dunai tarajosgőte

Triturus dobrogicus

 

Hüllők

 

Mocsári teknős

Emys orbicularis

 

Madarak

 

Csörgő réce

Anas crecca

 

Tőkés réce

Anas platyrhynchos

 

Vörös gém

Ardea purpurea

 

Barátréce

Aythya ferina

 

Kontyos réce

Aythya fuligula

 

Bölömbika

Botaurus stellaris

 

Kerceréce

Bucephala clangula

 

Fekete gólya

Ciconia nigra

 

Fekete harkály

Dryocopus martius

 

Nagy kócsag

Egretta alba

 

Rétisas

Haliaeetus albicilla

 

Törpegém

Ixobrychus minutus

 

Kis bukó

Mergellus albellus

 

Bakcsó

Nycticorax nycticorax

 

Kis kárókatona

Phalacrocorax pygmeus

 

Emlősök

 

Nyugati piszedenevér

Barbastella barbastellus

 

Közönséges denevér

Myotis myotis

 

Eurázsiai hód

Castor fiber

 

Közönséges vidra

Lutra lutra

 

Északi pocok

Microtus oeconomus mehelyi