A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Suki Dávid
adatvedelem [at] hoi.hu
+36 1 362 8100

 

 

DOKUMENTUMOK

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat:

http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/dokumentumok/Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20adatkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat.pdf

 

Adatkezelési tájékoztató:

http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

Tájékoztatás a munkavállaló részére a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról:

http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_szem%C3%A9lyhez_f%C5%B1z%C5%91d%C5%91_jogok_munkaviszonyb%C3%B3l_ered%C5%91_korl%C3%A1toz%C3%A1sr%C3%B3l.pdf

 

 

Amennyiben Érintett adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400; Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
Web: naih.hu